SMS taal l-Z

l8lacht
l8enlachen
ldlekker ding
lltzlekkere lange tongzoen
lollaughing out loud
missmisschien
mzzlmazzel
mbmail back
nxniks
plz(please) aub
roflmaoRolling On the Floor Laughing My Ass Out
sulsee u later
suc6succes
thet
thx(thanks) bedankt
tot befswe bellen, e-mailen, faxen of SMS-en
TZtongzoen
ru(are you) ben je?
u(you) je/u/jou
vlekveel liefs en kusjes
xkeer
Xiej!Ik zie je!!
xizz-X-je, kus
xjeIk zie je nog
w8wacht
w88wachten
w8ffwacht effe
« Smstaal deel a-k
« Naslag menu